آنچه هدف را از سایرین متمایز می سازد

دبیرستان دخترانه هدف ۴ ویژگی منحصر به فرد دارد که ما را از تمام مراکز آموزشی متفاوت می سازد.