دپارتمان مشاوره آموزشی

واحد مدیریت آموزشی

● این واحد بر اساس اهداف آموزشی رشد محور و سیستم محور و حضور مدیران، مشاوران تخصصی و حرفه ای به برنامه ریزی و برنامه سازی آموزشی استراتژیک براساس اهداف آموزشی مجموعه در ابعاد مختلف می پردازد. تا مشاوران، دبیران و پشتیبانان با اجرای برنامه ها دانش آموزان را به سمت هدف هدایت نمایند.

واحد مشاوره و پیگیری آموزشی

● این واحد با استفاده از نیروهای متخصص به تحلیل و بررسی وضعیت رشد آموزشی دانش آموزان با ارایه برنامه مطالعاتی روزانه و چک عملکرد دانش آموزان در منزل،… و عملکرد دبیران بر اساس اساسنامه آموزشی می پردازد تا با ریشه یابی نقاط ضعف با ارائه راهکار و سیاست آموزشی لازم در بهبود بازده آموزشی قدم بردارد.