دپارتمان نظارت کیفی و آموزشی

واحد نظارت کیفی (قلب سیستم )

1- واحد نظارت بر دبیران پایان هر آزمون هفتگی و آزمایشی عملکرد تراز و رتبه دبیران در هر کلاس مورد بررسی قرار می گیرد. و در صورت نیاز جلسات نقد و بررسی با دبیر تشکیل خواهد شد.

واحد نظارت کیفی چیست؟ این واحد با نظارت بر روی کار دبیران، مشاوران و دانش آموزان با توجه به پارامترهای مشخص شده، میزان عملکرد مثبت آنها را می سنجد و با ارائه گزارش دقیق و علمی طی فرآیندهای مدیریتی در جهت رفع نواقص و مشکلات آنها اقدام می کنند.

3- واحد نظارت کیفی دانش آموزان: دانش آموزان در هر درس از اولین تا آخرین نمره ای که در آزمون های هفتگی و آزمایشی کسب می کنند میانگین گرفته می شود و به صورت هفتگی و ماهیانه بر روی نمودار قرار می گیرد تا وضعیت رشد دانش آموز در هر درس برای اولیاء، مشاورین و خود دانش آموز آزمون به آزمون مشخص و روشن باشد تا دبیران و مشاورین بهترین راهکار را جهت بهبود وضعیت دانش آموز ارائه کنند. این گزارشات به صورت آنلاین در پرتال اولیاء و دبیران قرار می گیرد.

2- واحد نظارت کیفی بر مشاوران بعد از هر آزمون با بررسی میزان رشد تراز و رتبه دانش آموزان با توجه به هدف گذاری فردی که برای آنها توسط مشاور در نظر گرفته شده است.عملکرد مثبت مشاور بر روی دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد، که در صورت عدم رشد منطقی دانش آموز اقدام به برگزاری جلسات نقد و بررسی آن جهت حل مشکل صورت گیرد.

ارتباط مستمر واحد نظارت کیفی با اولیاء این واحد کل ریز اطلاعاتی که مشاورین و دبیران از میزان روند رشد چک تکالیف، خلاصه نویسی، درصد آزمون ها، در انجام فعالیت آموزشی به صورت روزانه و هفتگی بدست می آورند و اولیاء را به صورت پیامک و بارگذاری در صفحه شخصی پورتال آن ها از روند عملکرد رشد و نزول دانش آموزان مطلع می سازیم.