سیستم آموزشی هدف در یک نگاه

فازسه :زمستان

1- تدریس دروس پیش دانشگاهی (ترم دوم)
2- تدریس دروس سال سوم دبیرستان
3- برگزاری کارگاه های مشاوره ای و انگیزشی ویژه ایام ترم دوم
*برگزاری همایش های مشاوره ای و آموزشی ویژه اولیاء و دانش آموزان (گردهمایی خانواده هدف ویژه زمستان)
4- به پایان رساندن بخش زیادی دروس عمومی و شروع آزمون های جمع بندی آن
و …

فاز دو : پاییز

1- تدریس باقی مانده دروس پیش دانشگاهی (ترم اول)
2- تدریس دروس سال سوم دبیرستان
3- آمادگی دانش آموزان برای اتمام ترم اول(تشریحی)
4- برگزاری اردوی مطالعاتی شماره 3
5- برگزاری کارگاه های مشاوره ای آموزشی و انگیزشی ویژه نیازهای دوران ترم اول
*برگزاری همایش های مشاوره ای و آموزشی ویژه اولیاء و دانش آموزان (گردهمایی خانواده هدف ویژه پاییز)
و …

فاز یک: تابستان

1- برگزاری اردوی مطالعاتی شماره 1
2- تدریس مفاهیم بصورت تشریحی و تستی در 8 هفته آموزشی
تدریس دروس پایه سال دوم دبیرستان و تدریس دروس پیش دانشگاهی (ترم اول)
3- اردوی شماره 2
4- شناخت و تغییر عادت غلط مطالعاتی
5- تغییر باورها و نگرش دانش آموزان به خود
*برگزاری همایش ها و گارگاه های مشاوره ای و آموزشی ویژه
اولیاء و دانش آموزان (گردهمایی خانواده هدف ویژه تابستان)و …

فازشش : انتخاب رشته

انتخاب رشته دانشگاه سراسری و آزاد
همایش تجلیل از رتبه های برتر آزمون سراسری

فاز پنج :کنکور

برگزاری آزمون 97-96

فاز چهار : بهار

1- برگزاری اردوی مطالعاتی شماره 4 (اردوی نوروزی)
2- تدریس باقی مانده دروس پیش دانشگاهی(ترم دوم فروردین ماه)
3- شروع دوران جمع بندی و مرور کلیه مطالبو زدن تست های دوره ای
4- مرور خلاصه نویسی ها و تکمیل آنها
5- برگزاری اردو شماره 5 (اردیبهشت ماه)
6- برگزاری کلاس های جمع بندی (ویژه 1 و ویژه 2)
*برگزاری همایش های مشاوره ای و آموزشی ویژه اولیاء و دانش آموزان (گردهمایی خانواده هدف ویژه بهار)
6- ایجاد آمادگی برای امتحانات ترم دوم
7 برگزاری همایش های ا یا چند روزه خرداد ماه
8- برگزاری همایش ایستگاه آخر
و …