همایش جمع بندی کنکور (خرداد)

همایش های جمع بندی یک یا دو روزه (خرداد ماه)

پس از پایان کلاس های دوران جمع بندی اردیبهشت ماه و اتمام امتحانات خرداد ماه دانش آموزان می توانند براساس توصیه مشاور و نیازمندی خود در

همایش های علمی یک یا دو روزه اساتید در کلیه دروس عمومی و اختصاصی که سؤالات احتمالی کنکور بررسی خواهند شد شرکت نمایند که این امر

یکی دیگر از موارد منحصر به فرد این دبیرستان می باشد.