گروه آموزشی دبیرستان هدف پایان هر فصل آموزشی اقدام به برگزاری اردوی مطالعاتی می کند که دانش آموزان به جمع بندی کامل مباحث تدریس شده در فصل آموزشی قبل خود می پردازند
خدمات ارائه شده در این اردوها:
1- ارائه برنامه مطالعاتی هدفمند ویژه هر دانش آموز براساس متد مهندسی بهره وری آموزشی
2- پیگیری مستمر و تخصصی کیفیت پیشروی مطالعاتی به صورت تحویل گرفتن
تکالیف ـ خلاصه نویسی و دفاتر برنامه ریزی
3- برگزاری آزمون های سنجشی و هدفمند در راستای بررسی کیفیت مطالعاتی در اردو
4- ارائه جزوات و نمونه سؤالات ویژه اردو
5- حضور نیروهای رفع اشکال (رتبه های سال های گذشته)
6- برنامه ها و کارگاههای مشاوره ای و انگیزشی
7- ایجاد فضای استاندارد مطالعاتی همراه با سکوت و نظم و قوانین خاص اردو
8- ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان
9- مشاوره فردی و بررسی عملکرد و ارائه راهکار در جهت بهبود اردو

هدف از برگزاری این اردوها

1- تمرین عادت درست مطالعاتی و ترک عادت های پوسیده سال های قبل
2- افزایش تسلط در مباحث و جبران نقاط ضعف و کم کاری ها در هر درس
3- افزایش میزان تست روی چندین منابع تستی
4- تمرین رفتار مطالعاتی و آموزشی یک دانش آموز مستعد رتبه
5- تمرین ساعت مطالعه بالا همراه با پیشروی برنامه تخصصی مطالعاتی
6- تمرین تکنیک های تخصصی مطالعه صحیح و مطابق با نیازهای کنکور نسل چهارم(مفهوم-خلاقیت-ترکیب-سرعت-تسلط بالا)

********

در دبیرستان هدف اردوهای متنوعی به شرح زیر در فواصل زمانی معین و کارشناسی شده برگزار می گردد