کارآفرینان

کارآفرینان برتر کشور در زمینه ایده پردازی و خلاقیت و تاثیر انگیزه و هدف مندی در راستای خودکفایی و کارمستقل جوانان و نوجوانان توضیحاتی را ارائه نمودند.
تاکید نهایی ایشان بر تربیت کارآفرینان کشور از مدارس بود.